C.AREGLEMENT HAAGSE EMANCIPATIEPRIJS ‘R.A. KARTINIPRIJS’

 

I. Achtergrond, opzet, doel en criteria

De gemeente Den Haag ziet het als haar taak om de signalerings- en aanjaagfunctie binnen het emancipatiebeleid te versterken en initiatieven die navolging verdienen en bijdragen aan positieve beeldvorming, te stimuleren en onder de aandacht te brengen. Stichting PEP Den Haag wordt door de gemeente expliciet genoemd als een van organisaties die een rol vervullen bij de uitwerking hiervan.De gemeente Den Haag wil met de instelling van een algemene vrouwen-emancipatieprijs, onder de naam R.A. Kartiniprijs, genoemde initiatieven honoreren, er bekendheid aan geven en deze als good practices in de stad promoten. De prijs is niet gekoppeld aan een bepaalde doelgroep of leeftijd. Stichting PEP Den Haag is daarbij aangewezen om de organisatie van de prijs op zich te nemen.

 

De prijs is vernoemd naar Raden Adjeng Kartini (1879-1904), de deels Europees geschoolde dochter van een Javaans regent. Zij verzet zich van jongs af aan tegen de traditionele normen en waarden ten opzichte van meisjes die zij als onderdrukkend ervaart. Kartini kreeg een bekendheid die ver over de grenzen van haar eigen land heen reikte. Ook tegenwoordig wordt zij nog steeds gezien als een belangrijke inspiratiebron.

 

De Kartiniprijs wordt jaarlijks in de week rond Internationale Vrouwendag in maart uitgereikt. Zowel personen als organisaties kunnen zich kandidaat (laten) stellen. Daarbij kan het gaan om een inzet op professionele of op vrijwillige basis.

 

Alle voordrachten worden beoordeeld door ter zake kundige personen die op persoonlijke titel deel uitmaken van de jury. De jury selecteert drie genomineerden en bepaalt wie van deze drie de winnaar zal zijn. De jury stelt de betreffende wethouder hiervan op de hoogte. Deze maakt de winnaar bekend tijdens de feestelijke bijeenkomst waarop de prijs wordt uitgereikt. De winnende kandidaat ontvangt een geldbedrag van € 2.500,-.

 

Doel van de prijs is inspirerende, succesvolle en/of vernieuwende initiatieven in de stad onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Deze initiatieven vormen een goede en/of originele afspiegeling van wat emancipatie in de hedendaagse Haagse samenleving betekent en dragen bij aan een positieve beeldvorming van gender-emancipatie.

 

 

Algemene Criteria:

 1. De verdiensten van de voorgedragen kandidaat moeten inspireren en bijdragen aan een positieve beeldvorming met betrekking tot gender-emancipatie.
 2. De verdiensten van de voorgedragen kandidaat zijn een afspiegeling van wat emancipatie in de hedendaagse samenleving betekent.
 3. Niet alleen personen, maar ook succesvolle initiatieven komen in aanmerking voor de prijs.
 4. Kandidaten kunnen worden voorgedragen door derden maar kunnen ook zichzelf voordragen.
 5. Betrokken gemeentelijke instellingen, de uitvoerende instantie, medewerkers en zittende juryleden komen niet voor de prijs in aanmerking.
 6. In aanmerking komt een kandidaat woonachtig in Den Haag en/of van wie de verdiensten een duidelijke verbinding hebben met dit gebied.
 7. Eerdere winnaars komen niet meer in aanmerking voor de prijs of eervolle vermelding.
 8. De prijs wordt niet postuum uitgereikt.
 9. Organisaties die structurele subsidie ontvangen boven het bedrag van 10.000 (tienduizend) euro per jaar zijn uitgesloten van deelname.

 

II. Organisatie

Bij de toekenning en uitreiking van de prijs zijn de volgende partijen betrokken:

 1. De gemeente Den Haag
 2. Stichting PEP Den Haag
 3. De jury

 

 

A. Gemeente
Alle organisatiekosten worden verrekend volgens de productafspraken van Stichting PEP Den Haag.

 1. De gemeente kan kandidaten voorstellen ten behoeve van de samenstelling van de jury.
 2. De gemeente draagt op eigen kosten bij aan maximale publiciteit voor de prijs via alle middelen die de gemeente ter beschikking staan.

 

 

B. Stichting PEP Den Haag

 1. Stichting PEP Den Haag draagt zorg voor een breed samengestelde jury in relatie tot de verschillende maatschappelijke geledingen.
 2. Stichting PEP Den Haag voert alle organisatorische werkzaamheden voorafgaand aan en ten behoeve van de uitreiking uit en is daarvoor eindverantwoordelijk.
 3. Stichting PEP Den Haag ondersteunt de afdeling communicatie van de gemeente ten behoeve van de publiciteit.
 4. Als aanvulling op voordrachten door derden, benadert en motiveert Stichting PEP Den Haag gericht organisaties, instellingen en personen tot het voordragen van kandidaten daar waar dezen zichzelf onvoldoende (kunnen) profileren.
 5. Stichting PEP Den Haag geleidt binnengekomen voordrachten door naar de jury.

 

 

C. Jury

 1. De jury bestaat uit vijf leden en vormt een afspiegeling van verschillende geledingen binnen de samenleving.
 2. De jury beschikt over voldoende kennis en inzicht in ontwikkelingen op het terrein van emancipatie die voorzien in een behoefte in de Haagse samenleving.
 3. De jury draagt zorg voor een weloverwogen nominatie gebaseerd op voordrachten van derden.
 4. Juryleden dragen zelf geen kandidaten voor.
 5. De jury nomineert drie voordrachten en wijst een van deze drie aan als winnende kandidaat volgens de geldende criteria en bij meerderheid van stemmen.
 6. Bij besluitvorming inzake de jurering dienen alle juryleden hun stem uit te brengen, mondeling dan wel schriftelijk.
 7. De jury is verantwoordelijk voor voortgang en verloop van de jurering.
 8. De jury verantwoordt zich door middel van een juryrapport waarin zij aan de hand van de geldende criteria uiteenzet welke overwegingen geleid hebben tot de keuze voor de genomineerden, waaronder de winnende kandidaat.
 9. De jury doet het juryrapport vóór de prijsuitreiking tijdig ter kennisneming toekomen aan de betrokken wethouder.
 10. Een jurylid neemt steeds voor één jaar zitting in de jury.
 11. Na de prijsuitreiking is de jury ontbonden.
 12. Een jurylid kan ten hoogste drie keer in de jury benoemd worden.

 

1-11-2015

 

Kartini Reglement PDF